IOM Turkiye Hakkinda

Bugün dünyadaki her yedi kişiden birinin göçmen olduğunu biliyor muydunuz? Bu, dünya çapında neredeyse bir milyar insana karşılık gelmektedir. 

Bugün, dünya tarihinin görmü? oldu?uen büyük insan hareketlili?ine sahitlik etmekteyiz. Küresel anlamda dünyada her yedi ki?iden biri göçmen. Bu da neredeyse bir milyar ki?i anlamyna gelmektedir.Göçmenler için Türkiye, tarih boyunca hem göç alan ve göç veren hem de di?er ülkelere göç etmek için bir geçi? ülkesi olmu?tur.. Türkiye’nin Avrupa ve Asya arasynda bir köprü konumunda olmasy, mevcut bölgesel olaylarda, Türkiye’yiçaty?ma, yoksulluk ve felaketten kaçan insanlar için temel vary? ya da transit ülkesi konumuna getirmi?tir..

Türkiye dünyadaki en büyük mülteci ve göçmen nüfuslaryndan birisine ev sahipli?i yapmaktadyr. 2015 yylynyn sonunda 2.5 milyondan fazla ki?i Türkiye synyrlarynda geçici koruma veya sy?ynma talep etmi?tir. Bu ki?ilerin büyük ço?unlu?u Suriye, Irak yada Afganistan vatanda?ydyr.

2015 yylynyn yazy boyunca, Türkiye, Ykinci Dünya Sava?y’ndan beri ya?anan en büyük göç dalgasynyn merkezinde yer almy?tyr. Göçmen ve mültecilerin artan sayysy; göç yönetim stratejileri, insani yardym ve göçmen koruma ve destek programlary için ek güçlükleri de beraberinde  getirmi?tir. Hükümetler, insani yardym kurulu?lary ve uluslararasy kurulu?lar, kapsamly politikalar ve eylemler olu?turarak sürdürülebilir bir ?ekilde göçü yönetmek için birlikte çaly?maktadyrlar.

Hükümetlerarasy, öncü göç kurulu?u olarak IOM, Türk Hükümeti’ne göç yönetiminin zorluklaryna cevaben; etkin, kapsamly ve insan haklaryna dayanan bir yöntem olu?turmasy için  için destek sa?lamaktadyr. Yirmi yyly a?kyn bir süredir IOM, Türkiye’de kritik bir role sahiptir: 

  •  Göç yönetimi ve politikalarynda kapasite olu?turmak,
  • Göçmenlerin haklaryny geli?tirmek,
  • Mülteciler ve insan ticareti ma?durlaryna  do?rudan veya uygulama ortaklarymyz ile koordineli olarak  yardym temin etmek,
  • Hassas durumdaki göçmenlere yardym etmek,
  • Acil durumlara hazyrlykly olmak ve müdahale etmek,
  • Göç, synyr yönetimi, emek göçü ve be?eri kalkynma konusunda teknik tecrübe sa?lamak ve kapasite artyrmak,
  • Mültecilerin üçüncü ülkelerde yeniden yerle?melerini temin etmek,

IOM, Türkiye’deki operasyonlaryna 1991’deki Birinci Körfez Sava?y’ndan sonra ba?lamy? ve  Kasym 2004’te Türkiye Cumhuriyeti’nin IOM’e üye devlet statüsünü almasy ile ortakly?ymyz resmile?mi?tir.