Göçe İlişkin Teknik İşbirliği

Göç genelde karmaşık ve dinamiktir, bu nedenle, çok yönlü bir göç yönetimi yaklaşımı gerektirir. 

Teknik işbirliği, hükümetlerin izleme ve yönetme kapasitelerini politika diyaloğu, bilgi paylaşımı ve işbirliği aracılığı ile iyileştirmek için etkili bir göç yönetimi aracıdır. IOM, göç yönetimiyle ilgili zorlukların üstesinden gelmek üzere mevzuat, politika, idari yapı, operasyonel sistemler ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi için hükümetlerle birlikte çalışmaktadır. 

2005’ten bu yana IOM Türkiye, göç yönetimi, ülkeye kabul, sınır yönetimi, iltica, insan ticareti, geri kabul, geri dönüş, entegrasyon ve güvenli veri toplama konularında kapasite oluşturmak üzere  Türkiye hükümeti ve devlet kurumlarıyla  birlikte çalışmaktadır. IOM Türkiye, politikaların tartışılması, bilgi paylaşımı, beceri transferi ve analizi aracılığı ile göç yönetimi stratejileri geliştirmek üzere kilit paydaşlarla çalışmaktadır. 

IOM Türkiye aşağıdaki alanlarda teknik işbirliği yapmaktadır: 
 

• Karma Göç:  

Farklı profillerdeki göçmenlerin (sığınmacılar, insan ticareti mağdurları, ekonomik göçmenler vb. de dâhil olmak üzere) karmaşık nüfus hareketi olarak tanımlanan karma göç, Türkiye için giderek büyüyen bir öncelik alanıdır. IOM Türkiye karma göç akımlarına cevap vermek üzere kapasitenin en yüksek düzeye çıkarılması ve farklı profilden göçmenlerin farklı koruma ihtiyaçları olduğuna ilişkin farkındalığı arttırmak adına, Türkiye’de göç konusunda çalışan ilgili kurumlarla birlikte kapasite geliştirme eğitimleri düzenlemektedir. 

• Sahte Seyahat Belgeleri:

IOM Türkiye düzensiz göçle mücadelede seyahat belgesi sahteciliğinin tespitiiçin kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi amacıyla Türk makamlarla yakın işbirliği içerisinde çalışmaktadır. 

• Mevzuat:  

IOM Türkiye göçle ilgili mevzuatın oluşturulması ve uygulanması için Türkiye hükümetine tavsiye ve destek vermektedir. IOM Türkiye, özellikle de 2013 yılında çıkarılan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu taslağının hazırlanmasını ve uygulanmasını desteklemiştir. Söz konusu kanunla, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurularak göç yönetimi konusu kurumsallaşmış ve Türkiye’nin göç yönetimi mevzuatı ile politikaları uluslararası standartlarla uyumlu hale gelmiştir. 

• Kapasite Geliştirme:  

Hükümetin talebi üzerine, IOM Türkiye sürdürülebilir göç ve sınır yönetimi için teknik bilginin arttırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi konularındailgili makamlara yardımcı olmaktadır. Programlarımız üç alanda kapasite geliştirmeyi amaçlamaktadır: kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, beşeri kapasitenin geliştirilmesi ve operasyonel kapasitenin geliştirilmesi. 

• Geri kabul:  

IOM Türkiye, AB-Türkiye geri kabul anlaşması kapsamında ulusal kurumların kapasitelerini iyileştirerek işlevsel bir geri kabul sisteminin kurulması, insan haklarının yerleşmesi ve uluslararası standartların uygulanması için ulusal kurumları desteklemektedir.